ابواسحاق بختیاری (دیار علم وفرهنگ)

اجتماعی و فرهنگی

نگرشی بر تقسیم بندی طوایف بختیاری

ایل بختیاری مشتمل بر دو طایفه بزرگ هفت لنگ و چهار لنگ می باشد که در زیر اشاره ای کلی بر این تقسیم بندی شده است.

شاخه هفت لنگ

هفت لنگ بختیاری به چهار طایفه بزرگ زیر تقسیم می شود:
1- دورکی 2- دینارانی 3- بابادی 4-بختیاروند

طایفه دورک
طایفه دورکی خود شامل   طایفه های زیر  است
1- زراسیوند  2- اسیوند 3- موری 4- قندعلی 5- بابااحمدی 6- عرب 7 آسترکی

طایفه دیناران

طایفه دیناران  خود شامل طایفه های زیر  است
1- سهید (سعید) 2- اورک 3-  شالو 4-  گورویی

طایفه بابادی

طایفه بابادی  خود شامل طایفه های زیر  است

1-      عالی انور 2-  عکاشه 3-  راکی 4-  کله 5-  ململی

طایفه بختیاروند (بهداروند)

طایفه بختیاروند خود شامل طایفه های زیر  است

1-      بختیاروند 2- عالی جمال  3– جانکی سردسیر

 

  شاخه چهار لنگ

چهار لنگ بختیاری مشتمل بر 5 طایفه بزرگ است
1- محمد صالح 2- کنرسی (کیان ارثی) 3- موگویی 4- زلقی (زلکی) 5- ممی وند


طایفه محمود صالح
طایفه محمود صالح به 8 تیره تقسیم می شود
1-  اورش 2- مم جلالی 3- کاقلی 4- عادکار 5- ال داود 6- قلی 7- آردپنایی 8- ممزایی

 
طایفه کنرسی (کیان ارثی)
طایفه کنرسی به 24 تیره تقسیم می شود
1-  محمد جعفری 2- پاپا جعفری 3- عالی جعفری 4- غریب وند 5- هر کل 6- گشتیل 7- سندلی 8- ایش گشاس 9- گریجه 10- سیلان 11- جانکی گرمسیر 12- پوستین بکول 13- اسفرین 14- بوربورون 15- ورمحمید 16- استکی 17- عاشوروند 18- عالی وند 19- برون 20- تمبی 21- شیخ 22- سهونی 23- زنگنه 24- گل گیری

طایفه  موگویی
طایفه  موگویی  به 6 تیره تقسیم می شود
1- شیخ سعید 2- پیرگویی 3- خوی گویی 4- دیویسی 5- شیاس 6- مهدور


طایفه زلقی
طایفه زلقی  به چهار تیره تقسیم می شود
1- دوغ زنی 2- جاوند 3- میمون جایی 4- سادات احمدی


طایفه  ممی وند
طایفه  ممی وند  به پنج تیره تقسیم می شود
1- بسحاق 2- پولاد وند (فولادوند) 3- عبدال وند 4- حاجی وند 5- عیسی وند

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مهر ۱۳۸۹ساعت 11:17  توسط ابواسحاق بختياري  |